Trip Planner Asia  /  Thailand  /  Bangkok  /  Religious Sites  /  Wat Ratchabophit

Wat Ratchabophit, Bangkok

Categories: Sacred & Religious Sites, Tourist Spots
Inspirock Rating:
4.4/5 based on 55+ reviews on the web
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อ พ.ศ. 2412 โดยมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ และเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล) เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก คือ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร 8 เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพง 8 ทิศ “ราชบพิธ” หมายถึง พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง บพิธ คำนี้มาจากภาษาบาลีคือ ปวิธะ ที่แปลว่าสร้าง ส่วน “สถิตมหาสีมาราม” หมายถึง พระอารามซึ่งมีสีมากว้างใหญ่ เป็นมหาสีมาล้อมรอบอาณาเขตของวัดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นับเป็นพระอารามหลวงสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาลสุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารมีสุสานหลวงซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกำแพงมหาสีมาธรรมจักของวัดด้านทิศตะวัน ติดกับถนนอัษฎางค์ ริมคลองคูเมืองเดิม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นที่บรรจุพระอัฐิ (กระดูก) และพระสรีรางคาร (เถ้ากระดูก) ไว้นั้นเพื่อเป็นพระบรมราชูทิศพระราชกุศลแก่พระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ กันทั้งพระเจดีย์ พระปรางค์ วิหารแบบไทย แบบขอม (ศิลปะปรางค์ลพบุรี) และแบบโกธิค โดยตั้งอยู่ในสวนซึ่งมีต้นลั่นทมและพุ่มพรรณไม้ต่างๆ ปลูกไว้อย่างสวยงาม อนุสาวรีย์ที่สำคัญคือ เจดีย์สีทอง 4 องค์ เรียงลำดับจากเหนือไปใต้ ซึ่งมีชื่อสอดคล้องกันดังนี้
Make Wat Ratchabophit a part of your Bangkok vacation plans using our Bangkok itinerary planner.
Source
Create a full itinerary - for free!
going to
Reviews
TripAdvisor
read all reviews »
 • 拉查波比托寺這個是寺嘅裝飾非常之漂亮,三步一廟我現在泰國是實行的,而且廟全部都非常之華麗,這個廟更是免費入去參觀嘅地方. 
 • Located in the Centre, easy. Temple, full of people, but at the same time, you can catch the moment and meditate.
  show original
 • Close to the royal palace, this temple reveals its beauty to the few tourists who visit: we have seen are nobody. The temple is under renovation: no luck could say, but no! It's interesting to see how Thai people maintain their heritage. The entrance is free!
  show original
 • A must to experience the Thai-style temple founded in 1869 A.D.. Clean, tranquil, beautiful Thai patterns and architecture. Open daily. Photography allowed in general. So many lovely angles to show the world one of the Thai famous temples. Some degree of European influence in the interior of the temple. This is in the vicinity of the Grand Palace. Royal Cemetery is also a very good place to experience Thai way of Architecture. There is the replica of Angkor Wat or the sort. No fee to everyone, including foreigners. What I love the most is the architecture in general, and the beauty of the tree flowers 'plumeria' -- the are older than 60 years. The flowers can be seen though out the year.
 • Well maintained temple like a Grand Palace. Cleanliness and landscaping is outstanding.
 • Saw Zaw Zaw Oo
 • the best the peace that can be perceived the worst is the crowds
 • A blend of Thai and Western architectural styles. The interior is also worth a visit.
map
Nearby Attractions
Map
Visit for 1​h 30​m
Visit for 2​h
Visit for 2​h
Visit for 3​h
Visit for 1​h 30​m
Visit for 2​h
Visit for 2​h 30​m